TJÄNSTER

HÅLLBAR UTVECKLING – för dig

Vår meny av tjänster utgör beståndsdelarna i ett komplett hållbarhetsarbete. För dig som startar från början rekommenderar vi en inledande analysfas, där vi lägger grunden för fortsatt arbete. För dig som redan har koll på läget kan vi gå direkt till utformning och genomförande – eller kommunikation.

Vår grundsyn är att ett framgångsrikt arbete med hållbar utveckling innebär att ta ekonomi, ekologi, etik och estetik i beaktande. Ekonomisk hållbarhet är förutsättningen för att driva en verksamhet. Ekologisk hållbarhet är att ansvara för att bibehålla de naturliga systemens resurser. Etisk hållbarhet är att behandla omvärlden med respekt. Estetisk hållbarhet är att utforma produkter och tjänster på ett genomtänkt sätt. Vi kallar det 4E.

ANALYS

BESLUTSUNDERLAG FÖR HÅLLBARHETSARBETET

Våra analyser sträcker sig från effektiva rapporter i enskilda frågor till identifiering av väsentliga hållbarhetsämnen – första steget mot att redovisa hållbarhetsprestanda i årsredovisning eller i en hållbarhetsrapport.

OMVÄRLDSANALYS

När du vill få större förståelse för hur globala och lokala hållbarhetsfrågor påverkar din verksamhet är en omvärldsanalys ett första steg. Beroende på verksamhet kan denna utgå från observationer, intervjuer eller studier. Omvärldsanalysen kan med fördel kopplas till Agenda 2030 och de globala målen. Genom att välja ut globala mål att arbeta mot får du omedelbart en riktning för hållbarhetsarbetet och tillgång till indikatorer för mätbarhet och uppföljning.

RISKANALYS

Att tydliggöra risker är första steget i att minska deras förekomst och påverkan. Med en klar riskbedömning kan du också förbereda din kommunikation och kunna ge rätt svar i rätt tid om en kris skulle uppstå.

Vi utför främst riskanalyser kopplade till produktion i riskländer, där frågor om kränkningar av mänskliga rättigheter i produktionsmiljön kan förekomma. Med vår analys som grund lämnar vi förslag till åtgärder i förhållande till leverantörer. Vi lämnar även råd om hur risker ska kommuniceras internt i organisationen – och hur medial uppmärksamhet kopplad till händelser i riskmiljöer kan bemötas.

VÄSENTLIGHETSANALYS

Ett av de grundläggande begreppen i redovisning av hållbarhetsdata är väsentlighet – att identifiera vilka ämnen som är viktiga och har stor påverkan och man som organisation har störst möjlighet att påverka.

Genom en väl utarbetad väsentlighetsanalys får du en gedigen grund för fortsatt hållbarhetsarbete – och du tar första steget till att rapportera hållbarhet i din årsredovisning eller i en fristående rapport. För stora företag är det ett lagkrav att hållbarhetsredovisa, men vår uppfattning är att mindre företag har mycket att vinna på att börja redovisa.

Vår väsentlighetsanalys utgår från GRI Standards, det ledande ramverket för hållbarhetsredovisning. Vi är utbildade inom hållbarhetsredovisning i enlighet med just GRI Standards.

UTFORMNING

STYRVERKTYG SOM HÅLLER ÖVER TID

Det är i utformningsfasen som vi hjälper dig att prioritera vilka frågor du ska lägga resurserna på och vilka du ska våga välja bort. Det är också här vi skapar dokumenten som ger styr hur organisationen ska arbeta och som sammanfattar dina löften för framtiden.

PROJEKTFÖRSLAG

När du snabbt vill komma igång med en angelägen fråga eller ett ämne som är direkt relaterat till verksamheten kan vi utforma ett projekt som ger hållbara effekter – och vara ett stöd till organisationen i utförandet.

Vi har dokumenterad erfarenhet av internkommunikation och marknadskommunikation, tjänster som ofta behövs för att ett projekt ska bli lyckat och uppmärksammat.

ÅTGÄRDSLISTA

Ett av den enklaste och mest effektiva sätten att komma igång med hållbarhetsarbetet är att göra en lista med mål. Det ger klarhet åt arbetet och är enkelt att förankra i organisationen – och ger möjligheter till omgående extern kommunikation.

Bra mål är tydliga, mätbara, realistiska och tidsutsatta. En stor de av arbetet med att göra en bra åtgärdslista är därför att skala bort och ifrågasätta – en process som till sist ger en tydlig riktning.

HÅLLBARHETSPLAN

En hållbarhetsplan är ett längre dokument som beskriver hela företagets eller organisationens hållbarhetsarbete. Den inkluderar information om hur man valt ut de frågor man bestämt sig för att arbeta med, varför man kommit fram till dem, vilka mål man satt, hur ledningen styr mot målen och med vilka resurser. På så vis förbereder planen för att redovisa hållbarhetsprestanda i enlighet med exempelvis GRI Standards.

En hållbarhetsplan är ett levande dokument där man kan ta höjd för händelser i omvärlden och organisationen. Den är på så sätt mer flexibel än en åtgärdslista.

Den är också kommunikativ i sig själv – vi ser ofta hur hållbarhetsplaner används som säljverktyg i i förhållande till nyckelkunder och som stöd i dialog med myndigheter och finansiärer.

Att göra en hållbarhetsplan är ett arbete som sträcker sig över analys- och utformningsfaserna. För mindre organisationer kan det verka stort, men det är vår erfarenhet att processen i sig är värdefull och att man har stor nytta av planen när den är klar. Att ha en hållbarhetsplan är något man är stolt över.

GENOMFÖRANDE

STÖD I DET PRAKTISKA ARBETET

När du analyserat och utformat ditt tänkta hållbarhetsarbete är det dags att skrida till verket och verkligen göra det du sagt. Vi har gärna en dialog med våra kunder om hur vi på bästa vis kan vara ett stöd till organisationen i att driva hållbarhetsarbetet framåt.

PROJEKTSTÖD

I enskilda hållbarhetsprojekt deltar vi som operativt specialiststöd. Det kan gälla praktiska tjänster som att förbereda för och ansöka om certifieringar, eller hålla kontakt med intressenter och samarbetspartners i projektet. Det kan också handla om stöd vid utformningen av produkter eller utveckling av kringprodukter.

LEDNINGSSTÖD

Hållbarhetsarbetet utgår från företagets ledning och är ytterst en styrelsefråga. I ledningsarbetet behövs ofta externa rådgivare och vi agerar då som adjungerade i ledning eller styrelse för att driva sakfrågorna framåt och tillföra energi och hastighet i arbetet.

ORGANISATIONSSTÖD

En vanlig situation är att organisationen vill utöka sitt hållbarhetsarbete men att man upptäcker att de personella resurserna inte räcker till. I sådana fall kan vi vara ett stöd genom att arbeta operativt i hållbarhetsarbetet – antingen på plats i organisationen eller som ansvariga för specifika delar av arbetet.

KOMMUNIKATION

FÖRSTÅELSE OCH UPPMÄRKSAMHET

Ditt varumärke är din främsta tillgång – det är summan av allt du säger och gör. Med ett gediget hållbarhetsarbete lägger du grunden till kommunikation som skapar förtroende. Vi erbjuder tjänster som förenar hållbarhetsarbetet med marknadskommunikationen.

KUNSKAPSÖVERFÖRING

Vi är ofta anlitade föreläsare i hållbarhetsfrågor, i Sverige och utomlands. Genom inspirerande föreläsningar och seminarier ger vi ökad förståelse för omvärldsfaktorer och trender inom hållbarhetsfältet – såväl som branschspecifika frågor kring våra projekt.

MARKNADSÅTGÄRDER

När du vill kommunicera hållbarhet inom ramen för din marknadsföring står vi till tjänst med kommunikativa produkter såsom konceptidéer, storyboards eller texter. Vi arbetar tillsammans med din marknadsavdelning eller externa marknadspartner.

VARUMÄRKESUTVECKLING

Det långsiktiga arbetet med att bygga ett starkt varumärke utgår ofta från en varumärkesplattform där hållbarhetsfrågor är en väsentlig del. Vi bistår arbetet med strategiska insikter i varumärkesbyggande och analyser som ger grund för en framgångsrik integration med hållbarhetsplaneringen.